Zaproszenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Szczerców do składania kandydatur przedstawicieli organizacji na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej

informacje

Działając w oparciu o art. 9a ust. 2 i ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr LIII/549/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 września 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 8707) Wójt Gminy Szczerców zaprasza organizacje pozarządowe do składania kandydatur przedstawicieli organizacji na członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Przedstawiciel będzie obowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu i wykonywania zadań w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych. Szczegółowe zadania zespołu interdyscyplinarnego określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane od podmiotów uprawnionych w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie, ul. 3 Maja 6, w pokoju nr 3, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2023 r., do godz. 14.00. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Akceptacji przedstawiciela organizacji pozarządowej do składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej dokonuje Wójt Gminy Szczerców. Ostateczny skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej zostanie zatwierdzony na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Szczerców. Z organizacjami pozarządowymi, których przedstawiciel zyska akceptację Wójta na członkostwo w zespole interdyscyplinarnym, zostanie zawarte stosowne porozumienie, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczercowie tel. 44 6314000.

Załącznik:
Zaproszenie, formularz, oświadczenia [DOC]

Podobne wpisy:

Skip to content