Projekt – Akademia Zdrowej Rodziny

informacje

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Szczerców, dnia 15.12.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pt. „Akademia Zdrowej Rodziny”

Celem projektu jest podniesienie zdolności do przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 12 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny (asystent rodziny, grupa wsparcia, poradnictwo specjalistyczne indywidualne i grupowe, integracja przy jednoczesnym kształtowaniu wiedzy i postaw) w terminie 01.01.2022 r. – 28.02.2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-A020/21

Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Włączenie społeczne. Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Całkowita wartość projektu: 348 341,25 zł

Kwota dofinansowania: 296 090,07 zł

Wkład własny Gminy: 52 251,18 zł

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu będą osoby, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu  będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w zakresie niezbędnym dla realizacji skutecznego wsparcia. Wsparciem projektu zostaną osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Beneficjentami będzie 45 osób z 12 rodzin objętych świadczeniem pomocy społecznej z powodu bezradności opiekuńczo wychowawczej oraz dysfunkcji towarzyszących w zakresie ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy i uzależnień.

Działania projektu będą zorientowane na wzmacnianie funkcji rodziny jako podstawowej instytucji wychowawczej kształtującej postawy etyczne i społeczne człowieka.

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Indywidualna diagnoza potrzeb rodzin.
  2. Rozwój usług społecznych w formie Asystenta Rodziny.
  3. Akademia dobrego rodzica – 80 godzin warsztatów podnoszenia kompetencji wychowawczych.
  4. Grupa wsparcia – 80 godzin  wsparcia na rzecz rozwiązywania sytuacji problemowych.
  5. Akademia dobrego życia – 80 godzin wsparcia na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych  i osobistych.
  6. Specjalistyczne poradnictwo indywidualne – 300 godzin.
  7. Usługi wsparcia rodziny w formie wyjazdów rodzinnych – 2 wyjazdy integracyjne z programem kształtowania wiedzy i postaw.

Rezultatem wsparcia projektu będzie poprawa funkcjonowania rodzin i wzrost jakości opieki oraz wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym, a co z tego wynika, ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostęp do realizowanych w programie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Realizator projektu:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie,   97-420 Szczerców , ul. 3 Maja 6 , tel. 44 631 40 00, www.gopsszczercow.pl

Podobne wpisy:

Skip to content