Opieka Wytchnieniowa w Gminie Szczerców w 2024 roku

informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje po raz kolejny przystąpić do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeby osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie planuje realizować Program w formie świadczenia usługi w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach Programu tj. do dnia 16.11.2023r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie, ul. 3 Maja 6, pod nr telefonu 44 6341000 w terminie do 10.11.2023 r.

Zebrane informacje niezbędne są do ustalenia zapotrzebowania na w/w pomoc i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024.

Link do strony ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Podobne wpisy:

Skip to content