Ochrona danych osobowych – klauzula RODO

Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców.  Tel. (44) 631-40-00;   e-mail: sekretariat(at)gopsszczercow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Agatę Nowicką-Pabisiak, z którym można się skontaktować pod nr tel. (44) 631- 40- 00, e – mail: inspektor(at)gopsszczercow.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie ;
  • w pozostałych przypadkach kiedy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie mają:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skip to content