GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

informacje

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027,

Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”,

Działanie FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie”.

 

Rekrutacja do projektu realizowana jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

Wsparciem projektu objętych zostanie 16 osób (14 kobiet/2 mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Szczercowie z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

– osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 14 kobiet/2 mężczyzn,

– osoby niezatrudnione – bezrobotne – 14 kobiet/2 mężczyzn,

– osoby z niepełnosprawnościami 1 kobieta.

Uczestnikami/czkami projektu nie mogą być osoby, które jednocześnie uczestniczą w innym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

Rekrutacja odbywać się będzie w trybie ciągłym w okresie od 1.03.2024 r. do 30.04.2024 r. Realizator projektu zaznacza jednak, że może zostać ona przedłużona do momentu ostatecznego zrekrutowania wszystkich uczestników/uczestniczek projektu.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez pracowników socjalnych w miejscach zamieszkania kandydatów do projektu oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie przy okazji realizacji standardowych świadczeń.

Kandydat/ka składa następujące dokumenty osobiście do pracownika socjalnego w biurze projektu, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku, pocztą mailową na adres sekretariat@gopsszczercow.pl:

a) formularz rekrutacyjny,

b) kopię orzeczenia o niepełnosprawności jeżeli dotyczy,

c) kopię zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy)

d) kopię zaświadczenia ZUS w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy)

e) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej – zaświadczenie z GOPS w Szczercowie,

f) oświadczenie, że kandydat/kandydatka, że nie bierze i nie weźmie udziału w innych projektach z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+ przez cały okres jego uczestnictwa w projekcie,

g) inne dokumenty potwierdzające specyficzną sytuację kandydata/tki.

Wzór formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia kandydata/tki jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu są dostępne:

  • u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00, tel 44 631 40 00

  • na stronie internetowej www.gopsszczercow.pl w zakładce „Projekty i programy”

Projekt „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
Biuro projektu: 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja 6, tel. 44 631 40 00, www.gopsszczerow.pl

Załączniki:

Podobne wpisy:

Skip to content