GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU „CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

informacje

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działanie FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie”.

Wartość projektu 445 757,50 zł

Wartość dofinansowania 423 469,62 zł

Wkład własny: 22 287,88 zł

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 16 osób (14K/2M) w wieku 30 lat i więcej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Szczerców poprzez realizację kompleksowej i indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej obejmującej niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia w terminie od 1.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

Grupa docelowa: Wsparciem projektu objętych zostanie 16 osób (14 kobiet/2 mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Szczercowie z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

– osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 14 kobiet/2 mężczyzn,

– osoby niezatrudnione – bezrobotne – 14 kobiet/2 mężczyzn,

– osoby z niepełnosprawnościami 1kobieta.

Zadania realizowane w projekcie:

1. Identyfikacja potrzeb z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla Uczestników/czek projektu. Cel: opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego Uczestnika/czki projektu z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb realizowane przez doradcę zawodowego (4 godziny) i psychologa (2 godziny) dla 16 Uczestników projektu.

2. Grupowy i indywidualny trening umiejętności społecznych. Cel: przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników/czek projektu na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej – 30 godzin warsztatów i 100 godzin poradnictwa psychologicznego dla 16 Uczestników projektu.

3. Warsztaty doradztwa zawodowego. Cel: wyposażenie Uczestników/czki projektu w umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy – 24 godziny dla 16 Uczestników projektu.

4. Szkolenia zawodowe. Cel: wyposażenie Uczestników/czki projektu w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy – podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia – kursy zawodowe 120 godzin dla 16 Uczestników projektu

5. Staże zawodowe. Cel: nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w miejscu pracy, nabycie doświadczenia zawodowego, nabycie umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy w celu zwiększania zdolności do pozyskania stałego zatrudnienia dla 10 Uczestników projektu

6. Pośrednictwo pracy. Cel: udzielenie pomocy Uczestnikom/czkom projektu w znalezieniu odpowiedniego i stałego zatrudnienia, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia – 6 godzin dla 16 Uczestników projektu.

7. Praca socjalna. Cel: tworzenie warunków sprzyjających realizacji indywidualnego planu reintegracji społeczno-zawodowej Uczestników/czek projektu, realizacja kontraktów socjalnych dla 16 Uczestników projektu.

Rezultaty projektu:

– minimum 12 Uczestników/czek projektu uzyska kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,

– minimum 7 Uczestników/czek projektu podejmie zatrudnienie lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej,

– minimum 12 Uczestników/czek uzyska polepszenie sytuacji społecznej po opuszczeniu programu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu, który precyzuje warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na prace!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23

Projekt „Czas na pracę!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
Biuro projektu: 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja 6, tel. 44 631 40 00, www.gopsszczerow.pl

 

Załączniki:

Podobne wpisy:

Skip to content