Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

informacje

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dla postępowania Zapytanie ofertowe na opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szczerców na lata 2021-2026″

W związku z  planowanym postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy świadczącego usługę opracowania dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczerców  na lata 2021-2026″  zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji nw. usługi.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie

97-420 Szczerców

ul. 3 Maja 6  

NIP 769-199-48-10

e-mail: sekretariat@gopsszczercow.pl

tel. 44 6314000

2. Podstawa prawna:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.)

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro – Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Szczerców z dnia 18 marca 2019 r.

3.  Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą:

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szczerców na lata 2021-2026″ 

Strategia powinna zawierać kompleksową usługę wypracowania dokumentu strategii rozwiązywania problemów społecznych obejmującą:

 • wskazanie podstaw prawnych Strategii
 • wskazanie korelacji Strategii z innymi strategicznymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi
 • przygotowanie szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy obejmującej zagadnienia: demografii, gospodarki, infrastruktury, rynku pracy, usług społecznych, zasobów finansowych
 • opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu działania instytucji pomocy społecznej
 • opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu badania ankietowego mieszkańców Gminy Szczerców (min. 80  ankiet)
 • zdefiniowanie wyzwań strategicznych dla polityki społecznej w Gminie mających swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych,  ekonomicznych i gospodarczych
 • określenie misji i wizji Strategii oraz celów strategicznych i operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym;
 • wskazanie sposobów oraz wskaźników monitorowania stopnia realizacji strategii;
 • sformułowanie i określenie ram finansowych i zasad wdrażania strategii rozwiązywana problemów społecznych
 • przeprowadzenie spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli środowisk i organizacji kreowania polityki społecznej na terenie  Gminy;
 • przedstawienie założeń Strategii na sesji Rady Gminy

4. Struktura Strategii

– część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierająca porównanie danych uzyskanych w wyniku badań

– część strategiczna – zawierająca główne problemy Gminy Szczerców, wynikające z przeprowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Gminy Szczerców w zakresie analizowanych sfer społecznych.

– publikacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla  Gminy Szczerców lata 2021 – 2026 – 2 egzemplarze oraz w formie elektronicznej z możliwością wydruku na nośniku elektronicznym.

5. Termin złożenia oferty do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: 22.09.2020 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonywali usługi polegające na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty służące do określenia wartości szacunkowej  należy składać w formie przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej lub w formie elektronicznej pod adresem Zamawiającego wskazanym w pkt 1

Podobne wpisy:

Skip to content