Sprawozdanie z realizacji projektu „Akademia zdrowej rodziny”

informacje
logo projektu

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY”  Nr RPLD.09.02.01-10-A020/21 w okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Zadanie 1. Indywidualna psychologiczna i pedagogiczna diagnoza potrzeb

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 28 godzin pedagogicznej diagnozy potrzeb dla 14 rodzin oraz 28 godziny psychologicznej diagnozy potrzeb dla 14 rodzin. Indywidualna diagnoza potrzeb rodzin przeprowadzona została w celu optymalizacji doboru wsparcia projektowego do rzeczywistej problematyki rodzin objętych wsparciem. Wynikiem diagnozy potrzeb rodzin jest wypracowanie rekomendacji do objęcia każdej rodziny minimum 3 usługami wsparcia rodziny. Diagnoza została przeprowadzona w Szczercowie – sala z łatwym dostępem do publicznych środków transportu, wolna od barier architektonicznych. Realizacja zadania obejmowała działania z zakresu zasady równości szans KiM poprzez promowanie równego zaangażowania kobiet i mężczyzn w sprawowanie ról opiekuńczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, równej aktywności społecznej i zawodowej. Na każdym etapie realizacji zadania przestrzegano zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, którym gwarantowano pierwszeństwo naboru i zapewnienie równego traktowania.

Zadanie 2. Rozwój usług społecznych w formie Asystenta Rodziny

W ramach realizacji projektu zatrudniono Asystenta Rodziny. Usługa społeczna wsparcia rodziny w formie Asystenta Rodziny prowadzona jest dla 9 rodzin borykających się z problem bezradności opiekuńczo-wychowawczej w celu zdobywania przez rodziny kompetencji w zakresu pełnienia ról społecznych i rodzinnych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Asystent Rodziny wspiera rodzinę, aby potrafiła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent Rodziny opracował i realizuje plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi. Zadanie jest realizowane w środowiskach – miejscach zamieszkania rodzin oraz w formie obsługi administracyjnej i merytorycznej. Realizacja zadania obejmowała działania z zakresu zasady równości szans poprzez promowanie równego zaangażowania kobiet i mężczyzn w sprawowanie ról opiekuńczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, równej aktywności społecznej i zawodowej. Realizowano zasadę niedyskryminacji poprzez stosowanie przekazów neutralnych światopoglądowo, politycznie, wyznaniowo itp., aby uniknąć jakichkolwiek działań o charakterze naruszenia dóbr osobistych i poczucia komfortu Uczestników/czek projektu. Na każdym etapie realizacji zadania przestrzegano zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, którym gwarantowano pierwszeństwo naboru i zapewnienie równego traktowania. Wśród Uczestników/czek z niepełnosprawnościami przeprowadzono ankietę dot. potrzeby zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień – nie stwierdzono potrzeby zastosowania tego narzędzia wsparcia. Rodziny otrzymały wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. Uczestników/czki projektu objęto ubezpieczeniem nnw.

Zadanie 3. Akademia Dobrego Rodzica

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 40 godziny zajęć w ramach „Akademii Dobrego Rodzica”. Zajęcia zrealizowane zostały w sali szkoleniowej zlokalizowanej w Szczercowie – sala z łatwym dostępem do publicznych środków transportu, wolna od barier architektonicznych. Do udziału w realizacji zajęć przystąpiło 10 Uczestników/czek projektu. Usługa społeczna wsparcia rodziny ma na celu pozyskiwanie i wzmacnianie przez Uczestników/czki projektu kompetencji wychowawczych. Tematyka zajęć obejmuje: naukę budowania zdrowych relacji z dziećmi na bazie wzajemnego szacunku i respektowaniu norm społecznych, wspieranie budowania wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, problematykę wieku dorastania. Wsparcie zostało zrealizowane przez pedagoga. Realizacja zadania obejmowała działania z zakresu zasady równości szans poprzez promowanie równego zaangażowania kobiet i mężczyzn  w sprawowanie ról opiekuńczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, równej aktywności społecznej i zawodowej. Na każdym etapie realizacji zadania przestrzegano zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, którym gwarantowano pierwszeństwo naboru i zapewnienie równego traktowania. Realizowano zasadę niedyskryminacji poprzez stosowanie przekazów neutralnych światopoglądowo, politycznie, wyznaniowo itp., aby zapewnić wszystkim Uczestnikom projektu równe traktowanie. W komunikacji z Uczestnikami projektu stosowano język łatwy – przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe, poczęstunek. Zapewniono opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas trwania zajęć projektowych dla dorosłych.

Zadanie 4. Grupa wsparcia.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 32 godziny zajęć w ramach „Grupy wsparcia” Zajęcia prowadzone zostały przez lidera grupy wsparcia – psychologa. Zajęcia zrealizowane zostały w sali szkoleniowej zlokalizowanej w Szczercowie – sala z łatwym dostępem do publicznych środków transportu, wolna od barier architektonicznych . Do uczestnictwa w zajęciach przystąpiło 10 Uczestników/czki projektu . Usługa wsparcia rodziny ma na celu wzmacnianie przez Uczestników/czki projektu umiejętności radzenie sobie ze zdefiniowanymi dysfunkcjami rodziny. Program zajęć obejmował wymianę doświadczeń i wspólne budowanie rozwiązań dotyczących dysfunkcji działania rodziny m.in przemoc, uzależnienia, bezradność życiowa, niepełnosprawność własna i osób zależnych. Realizacja zadania obejmowała działania z zakresu zasady równości szans poprzez promowanie równego zaangażowania kobiet i mężczyzn w sprawowanie ról opiekuńczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, równej aktywności społecznej i zawodowej. Na każdym etapie realizacji zadania przestrzegano zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, którym gwarantowano pierwszeństwo naboru i zapewnienie równego traktowania. Realizowano zasadę niedyskryminacji poprzez stosowanie przekazów neutralnych światopoglądowo, politycznie, wyznaniowo itp., aby zapewnić wszystkim Uczestnikom projektu równe traktowanie. W komunikacji z Uczestnikami projektu stosowano język łatwy – przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe, poczęstunek. Zapewniono opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas trwania zajęć projektowych dla dorosłych.

Zadanie 5. Akademia Dobrego Życia

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 24 godziny zajęć „Szkoły umiejętności życiowych”. Zajęcia zrealizowane zostały w sali szkoleniowej zlokalizowanej w Szczercowie – sala z łatwym dostępem do publicznych środków transportu, wolna od barier architektonicznych . Do uczestnictwa w zajęciach przystąpiło 10 Uczestników/czek projektu. Usługa społeczna wsparcia rodziny ma na celu wzmacnianie przez Uczestników/czki projektu umiejętności wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia. Program zajęć obejmował warsztaty definiowania i rozwijania zasobów własnych – wsparcie zostało zrealizowane przez psychologa oraz warsztaty podstaw prawa rodzinnego – wsparcie zrealizowane przez prawnika. Realizacja zadania obejmowała działania z zakresu zasady równości szans poprzez promowanie równego zaangażowania kobiet i mężczyzn w sprawowanie ról opiekuńczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, równej aktywności społecznej i zawodowej. Na każdym etapie realizacji zadania przestrzegano zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, którym gwarantowano pierwszeństwo naboru i zapewnienie równego traktowania. Realizowano zasadę niedyskryminacji poprzez stosowanie przekazów neutralnych światopoglądowo, politycznie, wyznaniowo itp., aby zapewnić wszystkim Uczestnikom projektu równe traktowanie. W komunikacji z Uczestnikami projektu stosowano język łatwy – przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe, poczęstunek. Zapewniono opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas trwania zajęć projektowych dla dorosłych.

Zadanie 6. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wykazujących trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 36 godziny indywidualnego poradnictwa pedagogicznego. Usługa społeczna wsparcia rodziny ma na celu podjęcie przez Uczestników/czki projektu konkretnych działań prowadzących do poprawy trudnej sytuacji życiowej w zakresie wzmocnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych zgodnie  z indywidualnie zdiagnozowaną sytuacją problemową. Wsparcie prowadzone przez pedagoga. Zrealizowano 44 godziny indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Usługa społeczna wsparcia rodziny ma na celu podjęcie przez Uczestników/czki projektu konkretnych działań prowadzących do poprawy trudnej sytuacji osobistej i życiowej zgodnie z indywidualnie zdiagnozowaną sytuacją problemową. Wsparcie prowadzone przez psychologa. Realizacja zadania obejmowała działania z zakresu zasady równości szans poprzez promowanie równego zaangażowania kobiet i mężczyzn w sprawowanie ról opiekuńczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, równej aktywności społecznej i zawodowej. Wsparcie realizowane w sali szkoleniowej zlokalizowanej w Szczercowie – sala z łatwym dostępem do publicznych środków transportu, wolna od barier architektonicznych Na każdym etapie realizacji zadania przestrzegano zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, którym gwarantowano pierwszeństwo naboru i zapewnienie równego traktowania. Realizowano zasadę niedyskryminacji poprzez stosowanie przekazów neutralnych światopoglądowo, politycznie, wyznaniowo itp., aby zapewnić wszystkim Uczestnikom projektu równe traktowanie. W komunikacji z Uczestnikami projektu stosowano język łatwy – przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach. Zapewniono opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas trwania zajęć projektowych dla dorosłych.

Zadanie 7. Usługi wsparcia rodziny w formie wyjazdów rodzinnych

W ramach zadania zrealizowane zostały usługi społeczne mające na celu wzmocnienie funkcjonowania rodzin poprzez wspólny pobyt oraz kształtowanie wiedzy i postaw. W dniu 21 kwietnia 2022 r. zrealizowano wyjazd rodzinny do Parku Rozrywki „Mandoria” w Rzgowie. W wyjeździe rodzinnym udział wzięło 47 osób – 27 dzieci i 20 osób dorosłych Uczestników/czek projektu. Program pobytu obejmował program zabaw i rekreacji, posiłek, transport. Realizowano zasadę równości szans i niedyskryminacji poprzez stosowanie przekazów neutralnych światopoglądowo, politycznie, wyznaniowo itp., aby zapewnić wszystkim Uczestnikom projektu równe traktowanie. W komunikacji z Uczestnikami projektu stosowano język łatwy – przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach.

Podobne wpisy:

Skip to content