Rozpoczęcie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny”

informacje

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny”

Numer projektu:RPLD.09.02.01-10-A020/21

Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Włączenie społeczne

Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  oraz zasadą równości szans kobiet  i mężczyzn

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie w terminie od 3 stycznia  2022 r. do 21 stycznia 2022 r. w siedzibie GOPS oraz w środowiskach.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z 12 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny w terminie 1.01.2022-28.02.2023. Działania projektu będą zorientowane na wzmacnianie funkcji rodziny jako podstawowej instytucji wychowawczej kształtującej postawy etyczne i społeczne człowieka i mają na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Nabór do Projektu ma charakter zamknięty, o przyjęciu do niego będzie decydowała przynależność do grupy docelowej:

  1. osoby, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – Gmina Szczerców
  2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Szczercowie z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie definiuje Regulamin Projektu  „Akademia Zdrowej Rodziny”.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz złożenie oświadczenia kandydata o spełnianiu kryteriów grupy docelowej.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu są dostępne:

  • u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie w dni powszednie   w godzinach 8.00-16.00, tel 44 631 40 00
  • na stronie internetowej www.gopsszczercow.pl w zakładce „Projekty i programy”

Realizator projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja 6, tel. 44 631 40 00, www.gopsszczerow.pl

Podobne wpisy:

Skip to content