Jak otrzymać zasiłek

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Podstawowym warunkiem dla uzyskania zasiłku jest trudna sytuacja życiowa. Oznacza to, że osoba lub rodzina ubiegająca się o świadczenie powinna spełniać jedno z poniższych kryteriów,wyłączając ubustwo,  które określa ustawa o pomocy społecznej. Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
* ubóstwa,
* sieroctwa,
* bezdomności,
* bezrobocia,
* niepełnosprawności,
* długotrwałej lub ciężkiej choroby,
* przemocy w rodzinie,
* potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
* bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
* braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
* trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
* trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
* alkoholizmu lub narkomanii,
* zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
* klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wyliczenie z ustawy nie jest zamkniętym katalogiem sytuacji, w których musi znaleźć się osoba ubiegająca się o pomoc. Oznacza to, że jako ?trudna sytuacja życiowa? uprawniająca do pomocy może zostać uznana inna, niewymieniona w ustawie sytuacja.
Drugim warunkiem niezbędnym do udzielenia pomocy finansowej jest trudna sytuacja finansowa. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Od dnia 1 października 2015 r. kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł,
natomiast dla osoby w rodzinie ? kwota 514 zł .

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:
* zasiłek stały,
* zasiłek okresowy,
* zasiłek celowy,
* specjalny zasiłek celowy.

Podobne wpisy:

Skip to content